Werkwijze

Psychotherapie wordt gevormd door een aantal behandelmethoden die worden toegepast bij psychische klachten en -stoornissen. Het gaat dan om een serie gesprekken met een deskundige hulpverlener die wetenschappelijk geschoold is en na een relevante universitaire opleiding (bijv. psychologie, geneeskunde of geestelijke gezondheidkunde) een vervolgopleiding van 4 jaar heeft gevolgd tot psychotherapeut.

Doel van de psychotherapie is om psychische klachten op te lossen of zoveel te verminderen dat er weer een evenwicht in iemands leven ontstaat en hij of zij verder kan met zijn of haar leven zonder hulp van de therapeut. Daarbij gaat het voor mij niet alleen om het oplossen of reduceren van klachten maar ook om het wegnemen of verminderen van de achterliggende oorzaken van de klachten.

In mijn werkwijze maak ik gebruik van methoden en technieken uit verschillende theorieën en stromingen binnen de psychologie waarvan ik in de loop der jaren heb geleerd dat het werkt en dat zowel mijn cliënten als ik zelf er mee uit de voeten kunnen (bijv. EMDR). De basis voor mijn manier van werken ligt in de gedragstherapie. De therapie is zoveel mogelijk evidence-based en conform actuele richtlijnen.

De duur van een therapie kan sterk variëren, van enkele sessies tot enkele jaren, afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen. Daarbij is het principe ‘zo kort als kan, zo lang als nodig is’ leidend.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten kan in sommige gevallen er voor gekozen worden naast de gesprekstherapie iemand ook met medicijnen te ondersteunen. Dat gebeurt natuurlijk altijd in overleg en met instemming van de betrokkene. Medicijnen worden dan voorgeschreven door uw huisarts of een psychiater.

Daar waar nodig zullen andere deskundigen voor specifieke onderdelen van de therapie worden ingeschakeld, bijv. voor psychiatrisch onderzoek of een test-psychologisch onderzoek.

Bij langer durende afwezigheid zal er een regeling voor waarneming worden getroffen waarvan u tijdig op de hoogte zult worden gesteld.